การให้บริการและคำปรึกษาโครงการพืชพลังงาน


Our Professional Consulting Services

We provide the Bioenergy crops consulting service since beginning untill deliver to power plant

BEST is the one who expert in bioenergy crops.


We know :

 • Purpose of harvesting bioenergy crops such as forage crop, Biomass or Biogas.
 • Characteristics/age of bioenergy crops suitable to harvest expenses.
 • Cost of harvesting bioenergy crops which have many factors to determine such as age, labor, supplies, equipment, fuel, time, etc.
 • Field size and conditions of bioenergy crops each season, which affected the transportation, gathering and storage.
 • Type of vehicle to bioenergy crops transportation, distance, road conditions, unloading system, etc .

           
The hearts of successful in bioenergy business are efficiency raw material (feed stock) management

  • Minimize cost
  • Easiest to manage 
  • Maximize feedstock volume for serving power plant needs
  • In proper timeBioenergy Plantation

ให้คำแนะนำและช่วยผู้ประกอบการในการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการเพาะปลูกพืชพลังงาน


Our plantation team is professional in agricultural management. We provide total solutions of the bioenergy crops plantation beginning with determine the purpose of planting - design management plantation methodologies serving objectives, budget, environmental and all involved factors.


Bioenergy Harvesting

ให้คำแนะนำด้านการเก็บเกี่ยวพืชพลังงานให้ได้คุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของโรงไฟฟ้า


There are many factors we must consider in harvesting bioenergy crops beginning with determine purpose of harvesting, analysis characteristics/age, conditions of crops, field size, budget, labor, supplies, equipment, fuel, time, etc. All factors must be under determination of professional for maximum profits.


Bioenergy Transportation
ให้คำแนะนำแนวทางการขนส่งพืชพลังงานอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

The practical vehicle of bioenergy corps transportation will save budget and time. It’s the main factor to serve the raw material need of power plant operation."Harvesting and transportation for the power plant is not having an absolute model. Because the operation of each power plant is different; type and physical characteristics of plant, field conditions, volume needs, budget, time, distance and directions, number and type of machines, number and skill of operators/workers, etc. are all factors that must be considered for harvesting and transport model design to operate a cost-effective as possible."


With our expertise, we can provide full service of :•           Expert Advisor    ให้คำปรึกษาโครงการพืชพลังงาน โดยผู้เชี่ยวชาญ
•           Project Management    แนะแนวทางการบริหารโครงการพืชพลังงานให้มีศักยภาพการผลิตสูง
•           Research and Development    ช่วยเหลือและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโครงการพืชพลังงานให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน
•           Training Programs    ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการจัดการโครงการพืชพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
•           Technology Appraisal    ให้คำปรึกษาด้านการเลือกใช้เทคโนโลยี วิธีการ และการลงทุนให้เหมาะสมกับโครงการเพื่อประสิทธิผลสูงสุด